Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Impex Barneveld B.V., gevestigd te Barneveld, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 15 oktober 2015.

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden is Impex Barneveld B.V., degene die zich van deze voorwaarden bedient, terwijl de andere partij wordt aangeduid als koper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Impex Barneveld B.V. en/of waarbij Impex Barneveld B.V. betrokken is. 
2.2.  Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Impex Barneveld B.V. en/of waarbij Impex Barneveld B.V. betrokken is, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Impex Barneveld B.V. wijst uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
2.3.  Bijzondere van de algemene voorwaarden van Impex Barneveld B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door haar zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbod en Aanvaarding  
3.1.  Alle aanbiedingen van Impex Barneveld B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders in een schriftelijke aanbieding is vermeld. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door Impex Barneveld B.V. het aanbod schriftelijk is aanvaard, dan wel zij met de uitvoering daarvan is begonnen.
3.2.  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft Impex Barneveld B.V. het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3.  Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Impex Barneveld B.V. niet. Wijzigingen van technische aard worden door Impex Barneveld B.V. voorbehouden. Impex Barneveld B.V. en haar leveranciers behouden zich het recht voor naar eigen goeddunken veranderingen aan hun zaken aan te brengen, hetzij qua materaal, constructie, en vorm, zonder voorafgaande kennisgeving.
3.4.  Een overeenkomst is voor Impex Barneveld B.V. slechts bindend indien deze door de directie of een bevoegde procuratiehouder schriftelijk is bevestigd. Orders door vetegenwoordigers of andere (tussen)personen, voor of namens Impex Barneveld B.V. aangenomen, zijn eerst dan rechtsgeldig aanvaard, nadat deze door Impex Barneveld B.V., conform het vorenstaande, schriftelijk zijn bevestigd.
3.5.  Annulering van een geplaatste bestelling kan slechts plaatsvinden met schriftelijke toestemming van Impex Barneveld B.V., welke in dat geval gerechtigd is een schadevergoeding in rekening te brengen van minimaal 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling, exclusief BTW.

Artikel 4 – Levering
4.1.  Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient Impex Barneveld B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Impex Barneveld B.V. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen voorvloeiende uit overschrijding van de levertijd.
4.2.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af fabriek. De zaken zijn in dat geval voor rekening en risico van koper af fabriek.
4.3.  Impex Barneveld B.V. heeft het recht de gekochte zaken in gedeelten te leveren. Iedere deellevering wordt dan als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4.4.  Impex Barneveld B.V. is gerechtigd de levering op te schorten zolang een koper jegens Impex Barneveld B.V. niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de koper alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

Artikel 5 – Opschorting 
5.1.  Impex Barneveld B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst Impex Barneveld B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 6 – Prijzen
6.1
.  Alle prijzen zijn in euro’s, gelden voor levering af fabriek (magazijn of werkplaats) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief andere heffingen welke overheidswege worden opgelegd, exclusief eventuele transportkosten en exclusief emballage.
6.2.  Indien zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging in prijzen van essentiële hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen van de te leveren zaken en/of wijziging(en) in valutakosten, vervoerskosten, sociale lasten, invoerrechten en de andere belastingen, is Impex Barneveld B.V. gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.
6.3.  Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn te allen tijde voor rekening van koper.

Artikel 7 – Betaling
7.1
.  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling door koper te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Verrekening is niet toegestaan.
7.2.  Alle betalingstermijnen gelden als fatale termijn.
7.3.  Impex Barneveld B.V. heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
7.4.  Indien Impex Barneveld B.V. enige vordering op koper heeft, die niet voortvloeit uit geleverde of te leveren zaken of uit ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, zoals terzake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten, zullen die betalingen die van koper worden ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.
7.5.  De door koper gedane betalingen strekken steeds (behoudens het geval genoemd in artikel 7.4) ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.6.  Ingeval koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is koper zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum aan Impex een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente op handelsovereenkomsten zoals bedoelt in artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek. Deze rente is gelijk aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basis herfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende half jaar, vermeerderd met 7%. 
7.7.  Daarnaast komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van koper waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1.  Door levering van de zaken gaat wel het risico, maar niet de eigendom van de zaken van de koper over. De eigendom van alle door Impex Barneveld B.V. aan koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Impex Barneveld B.V. zolang koper de vorderingen van Impex Barneveld B.V. uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang koper de vorderingen van Impex Barneveld B.V. wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten.
8.2.  Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Impex Barneveld B.V. geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Impex Barneveld B.V. te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd.
8.3.  Voorzover Impex Barneveld B.V. geen aanspraak kan maken op een eigendomsvoorbehoud, zoals bedoeld onder artikel 8.1 van deze voorwaarden, draagt zij de door haar te leveren zaken aan koper over onder voorbehoud van een bezitloos pandrecht.
8.4.  Koper is in verband met het gestelde in dit artikel gehouden zijn medewerking te geven aan het opmaken en ondertekenen van een pandakte. De kosten hiervan komen voor rekening van koper.
8.5.  Indien koper niet voldoet aan de verplichtingen, voortvloeiende uit de artikelen 8.1 t/m 8.4, verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 2.500,--(zegge: vijfentwintig honderd euro) per dag en/of gedeelte van een dag dat koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de artikelen 8.1 t/m 8.4 te voldoen, onverminderd het recht van Impex Barneveld B.V. om aanspraak te maken op volledige schadeloosstelling.

Artikel 9 – Retentierecht 
9.1.  Onverminderd het wettelijk retentierecht is Impex Barneveld B.V. gerechtigd enige zaak van koper, welke hem op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot volledige voldoening van al hetgeen Impex Barneveld B.V. uit welken hoofde dan ook van koper heeft te vorderen, tenzij koper terzake van deze vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Impex Barneveld B.V. ook ingeval aan koper voorlopige surseance van betaling is verleend, of hij in staat van faillissement is verklaard.
9.2.  Indien de koper zijn (betalings) verplichtingen niet nakomt, is Impex Barneveld B.V. gerechtigd, na koper in gebreke te hebben gesteld, de geleverde zaken, die krachtens het in artikel 8 opgenomen beding haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de (koop) overeenkomst, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden zal zijn. Koper is verplicht aan Impex Barneveld B.V. of door haar aangewezen derden toegang te verlenen tot de plaats (en) waar de geleverde zaken zich bevinden, teneinde deze onder zich te nemen.

Artikel 10 – Reclames
10.1.
  Koper is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Impex Barneveld B.V.  onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien koper niet binnen 8 dagen na de dag der levering Impex Barneveld B.V. schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt koper geacht met de staat, waarin het gekochte is geleverd (of geleverd), in te stemmen en vervalt elke aanspraak jegens Impex Barneveld B.V. terzake van gebreken.
10.2.  Koper kan op een gebrek in de prestatie, welke bij een eerste grondige inspectie (zoals vermeld in artikel 10.1) niet had kunnen worden ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Impex Barneveld B.V. terzake bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd. Koper wordt geacht bekend te zijn met de werking van de zaak en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.
10.3.  Koper dient te allen tijde Impex Barneveld B.V. de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
10.4.  Koper verliest alle rechten en bevoegdheden, die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen een klacht heeft ingediend en/of hij Impex Barneveld B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen en/of hij niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht zo spoedig mogelijk het gebrek te ontdekken. Koper verliest tevens alle rechten en bevoegdheden, die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien de zaken, na aflevering door Impex Barneveld B.V., op enigerlei wijze zijn be- of verwerkt, gebruikt, bevuild of beschadigd.
10.5.  Koper is gehouden aan te tonen, dat de zaken waarover hij zich beklaagt door Impex Barneveld B.V. geleverde zaken betreffen.
10.6.  Impex Barneveld B.V. dient terstond na ontvangst ener klacht in staat te worden gesteld de klacht (en) te controleren. Indien de klacht naar haar oordeel juist is, zal Impex Barneveld B.V. te harer keuze, hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na teruglevering daarvan in originele toestand. Impex Barneveld B.V. is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.
10.7.  Koper zal eerst gerechtigd zijn een zaak/zaken te retourneren na voorafgaande schriftelijke overeenstemming tussen Impex Barneveld B.V. en koper hieromtrent.
10.8.  Zo Impex Barneveld B.V. op de voet van artikel 10.7 zaken terugneemt, heeft zij het recht, ook als de verpakking onaangebroken is, de gerestitueerde zaken technisch te controleren, waarvoor zij gerechtigd is een vergoeding ad 10% van het bruto verkoopbedrag aan koper in rekening te brengen. Tevens berekent Impex Barneveld B.V. in dat geval ter gedeeltelijke vergoeding van de administratie, magazijnbehandeling en boekhoudkundige verwerking een vast bedrag van € 25,--.

Artikel 11 – Garantie
11.1.  Impex Barneveld B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verkochte en geleverde zaken gedurende de garantietermijn.
11.2.  Impex Barneveld B.V. staat in voor alle gebreken die bewijsbaar aan door haar geleverde zaken mochten kleven met betrekking tot fabricage- of materiaalfouten, mits desbetreffende klachten schriftelijk worden gedaan binnen de garantietermijn, c.q. de in artikel 10 vermelde termijnen.
11.3.  Garantie is van toepassing voor zover deze in garantiebewijzen dan wel in afzonderlijke garantieovereenkomsten is vastgelegd en voor zover aan de daarin genoemde voorwaarden is voldaan.
11.4.  Impex Barneveld B.V. staat tevens in voor gebrekkige uitvoering van harerzijds verrichte montagewerkzaamheden, mits te harer kennis gebracht binnen 8 dagen na uitvoering.
11.5.  De garantie omvat het gratis repareren of vervangen van ondeugdelijke zaken of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet deugdelijke uitgevoerde opdrachten, een en ander ter keuze van Impex Barneveld B.V.. Indien het alsnog door Impex Barneveld B.V. repareren van ondeugdelijke zaken of leveren van deugdelijke zaken of het alsnog door haar uitvoeren van deugdelijke werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is – zulks naar het oordeel van Impex Barneveld B.V. -, heeft koper recht op een creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of zaken.
11.6.  De aanspraken op garantie vervallen indien :

 1. Koper niet ommegaand, doch in ieder geval binnen de termijnen opgenomen in artikel 10, eventuele gebreken ter kennis brengt van Impex Barneveld B.V.;
 2. Impex Barneveld B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 3. Koper en/of derden zonder voorkennis of toestemming van Impex Barneveld B.V. werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan met de door Impex Barneveld B.V. geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden en/of koper/derden de zaken onoordeelkundig gebruikt en/of er geen of onjuist onderhoud plaatsvindt, en/of er aan de zaken wijzigingen door koper en/of derden zijn aangebracht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
12.1
.  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, bestaat er voor Impex Barneveld B.V. geen aansprakelijkheid voor schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Impex Barneveld B.V., haar werknemers en/of hulppersonen.
12.2.  Indien en voor zover op Impex Barneveld B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid bij directe schade te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag. In gevallen waarin de gevolgen van het bepaalde in dit artikel tot apert onredelijke uitkomsten leiden kan van deze bepaling – na onderling overleg – worden afgeweken.
12.3.  De aansprakelijkheid van Impex Barneveld B.V. wordt te allen tijde beperkt tot een bedrag, waarvoor zij verzekerd is. Op 1 juli 2015 bedraagt de maximale uitkering per gebeurtenis € 2.500.000,00. Het maximum bedrag dat per jaar door de verzekering wordt uitgekeerd is € 5.000.000,00..
12.4.  Schadeclaims tengevolge van het voorafgaande dienen maximaal 8 dagen na het ontstaan daarvan of na het moment dat de koper de schade had kunnen onderkennen bij Impex Barneveld B.V. schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door koper.
12.5.  Impex Barneveld B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan haar product, danwel schade die ontstaat aan producten van derden veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak. Onder een van buiten komende oorzaak wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend beperkt tot, schade ten gevolge van de waterkwaliteit.
12.6.  In geval koper buiten Nederland is gevestigd en deze zorgdraagt voor het transport van de zaken, staat koper jegens Impex Barneveld B.V. in voor  daadwerkelijke uitvoer  uit Nederland van de zaken. 

Artikel 13 – Vrijwaring aanspraken fiscus  
13.1.  Koper vrijwaart Impex Barneveld B.V. van alle aanspraken van fiscus – in het bijzonder ter zake omzetbelasting en/of derden, indien koper handelt in strijd met het vorenstaande.

Artikel 14 – Overmacht
14.1.  Impex Barneveld B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt.
14.2.  Indien Impex Barneveld B.V. door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals o.a. maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halffabrikaten en brand, of wel bij Impex Barneveld B.V., of wel bij haar leveranciers, niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst na te komen, heeft Impex Barneveld B.V. het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, of wel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
14.3.  Koper is in de gevallen genoemd in artikel 14.1 en 14.2 niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding, behoudens een vergoeding op grond van vertragingsschade. 

Artikel 15 – Software 
15.1.  Het is koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impex Barneveld B.V. de geleverde software en/of programmatuur geheel en/of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere apparatuur, te kopiëren, te reproduceren, te verveelvuldigen, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voorzover toegestaan krachtens de wet.
15.2.  Bij overtreding van het bepaalde in het vorige artikellid verbeurt koper een direct opeisbare boete aan Impex Barneveld ten bedrage van € 25.000,-- per overtreding, onverminderd het  recht van Impex Barneveld op vergoeding van de volledige schade ten gevolge van de overtreding. 

Artikel 16 – Toepasselijk Recht en Geschillen  
16.1.  Op alle overeenkomsten van Impex Barneveld B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2.  Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van de rechtbank, is de Rechtbank Gelderland te Arnhem (Nederland) bevoegd, dan wel de volgens de Wet bevoegde rechter, zulks ter keuze van Impex Barneveld B.V.

Let's talk about water


  Barneveld

 • Impex Barneveld B.V.
 • Harselaarseweg 129
 • 3771 MA Barneveld
 • P.O. Box 20
 • 3770 AA Barneveld
 • Nederland

  Gainesville

 • Impex Gainesville Inc.
 • 2170 Hilton Drive
 • GA 30501 Gainesville
 • P.O. Box 3097
 • GA 30503 Gainesville
 • USA